Nemokamas pristatymas užsakymams virš 50€

Privatumo politika

Kam reikalinga ši privatumo politika?

Parduotuvė “GardenMood”, registruotas adresas Dariaus ir Girėno g. 17, Plungė 90121, (toliau – Bendrovė arba Mes), mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Europos Parlamento Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Tarybos (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekdami užtikrinti sąžiningą ir skaidrią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naršote ir/ar apsiperkate svetainėje/el. parduotuvėje www.gardenmood.lt (toliau – Svetainė arba El. parduotuvė) arba naudojatės mūsų paslaugomis kitais būdais. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrai, o iškilus klausimams nedvejodami kreipkitės mūsų nurodytais kontaktais. Atkreipkite dėmesį, kad pasiliekame teisę ateityje keisti šią Politiką, todėl raginame periodiškai peržiūrėti šią Politiką.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie tvarkomi?

Asmens duomenys yra bet kokia su jumis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi informacija, kai žinoma jūsų tapatybė arba kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti naudojant atitinkamus duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai būtina atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, kuriais asmens duomenys tvarkomi;
 • Tvarkant Jūsų asmens duomenis taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kam gali būti teikiami jūsų asmens duomenys?

Jūsų užsakymo duomenis (įskaitant asmens duomenis) galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (pvz., UAB “Omniva LT”), pateikdami El. Jūsų užsakytų prekių ar paslaugų pristatymas, teikimas parduotuvėse ar kitos paslaugos, susijusios su tinkamu Jūsų užsakymo įvykdymu;

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), kurios mums padeda administruoti Svetainę ir/ar saugoti joje esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokie asmenys gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir kt.

Jūsų Duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms vyriausybės ir (arba) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų teikėjai; draudimo bendrovės ir (arba) kiti. Tačiau Jūsų duomenys bus teikiami tik tuo atveju, jei to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, tvirtinti, teikti ir (arba) ginti teisinius reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik toms trečiosioms šalims, kurios sutartimi užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims (ty už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome, turi teisę:

 • prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir gauti jų kopiją;
 • reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba apriboti;
 • reikalauti, kad pertekliniai arba neteisėtai tvarkomi asmens duomenys būtų ištrinti arba apriboti;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  prašyti perduoti Jūsų asmens duomenis, pateiktus susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. d. 1 p. a.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

Bendrovė netaiko sprendimų, pagrįstų vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, dėl kurio gali kilti teisinių pasekmių Jums arba kuris galėtų turėti Jums reikšmingą poveikį panašiu būdu. Tačiau priklausomai nuo Jūsų pasirinkimų ir/ar dalyvavimo lojalumo programose, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai kategorijai, pagal kurią galėsime Jums pateikti aktualiausią informaciją (pvz., pasiūlymus, naujienlaiškius, nuolaidas ir pan.).

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pateikdamas Bendrovei raštišką prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą arba elektroninio ryšio priemonėmis – el. paštu: meda@gardenmood.lt, raštu – adresu: Dariaus ir Girėno g. 17, Plungė 90121, Lietuva.

Pateikdamas prašymą duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • prašymo pateikimas Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • paštu arba per kurjerį pateikdamas prašymą, kartu pridedant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • prašymo pateikimas elektroniniu būdu, patvirtinimas elektroninių ryšių priemonėmis, leidžiančiomis tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ir kt.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Jei reikia, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar mėnesiu, atsižvelgiant į užklausų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratęsimą būsite papildomai informuoti per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus suteikta nemokamai. Tačiau, jei matome, kad jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl pasikartojančio turinio, turime teisę už tai imti pagrįstą mokestį (ty reikalauti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų dėl tokio duomenų subjekto prašymas.

Atsakymas bus pateiktas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jei užklausoje nenurodysite būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas jums bus išsiųstas taip pat, kaip buvo pateiktas prašymas.

Kokios jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs esate atsakingi už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl Užsakymo ar sąskaitos registracijos formoje turite pateikti išsamią, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jei pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybę naudotis el. Parduotuvėje. Taip pat pasikeitus Jūsų asmens duomenims (kurie būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti), Jūs turite pareigą nedelsiant informuoti Bendrovę apie pasikeitusius asmens duomenis.

Pateikdami savo asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir/ar trečiųjų šalių nuostolius, kurie gali atsirasti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Kaip pasirūpiname Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės parenkamos atsižvelgiant į riziką, kylančią Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.

Šiuo atveju užtikriname griežtą prieigos prie tvarkomų asmens duomenų kontrolę, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir stebėti, kaip naudojama suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius bei sudarant konfidencialumo sutartis su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad visi Bendrovės darbuotojai, turintys prieigą prie Jūsų asmens duomenų, yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jei vis dar turite klausimų?

Visais klausimais galite susisiekti su mumis el. pašto adresas: meda@gardenmood.lt

Pirkinių krepšelis